Wednesday, November 30, 2011

China Fashion Week Favourite


1. Toray Liu Wei
2. Guo Baobao
3. Asahi Kasei
4. Lan Yu

No comments: